Docker EXPOSE

Bir etkinlik sırasında EXPOSE kullanımıyla ilgili bir anlaşmazlığa düştük, ben de biraz inceleyip onunla ilgili bir yazı yazmak istedim. Öncelikle Dockerfile referans dökümanından EXPOSE ile ilgili verilen bilgiye bakalım.

The EXPOSE instruction informs Docker that the container listens on the specified network ports at runtime. You can specify whether the port listens on TCP or UDP, and the default is TCP if the protocol is not specified. The EXPOSE instruction does not actually publish the port. It functions as a type of documentation between the person who builds the image and the person who runs the container, about which ports are intended to be published. To actually publish the port when running the container, use the -p flag on docker run to publish and map one or more ports, or the -P flag to publish all exposed ports and map them to high-order ports.

Dökümana göre Dockerfile içinde yazılan EXPOSE ifadesi herhangi bir port yönlendirme(publish) yapmıyor, çalıştırma sırasında uygulamanın hangi portların dışarı açabileceği konusunda Dockerı bilgilendiriyor.

Daha iyi anlamak için hemen bir örnek yapalım. Aşağıdaki Dockerfile ı kullanarak oluşturduğum bir imajım var.

FROM python:3.9
WORKDIR /code
COPY ./requirements.txt /code/requirements.txt
RUN pip install --no-cache-dir --upgrade -r /code/requirements.txt
COPY ./app /code/app
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--proxy-headers", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8123"]

Görüldüğü üzere bu Dockerfile içinde herhangi bir port tanımlaması yapmadık. Sadece uvicorn uygulamasına 8123 portundan çalışacağını söyledik.

Bunu aşağıdaki komutla çalıştırıp istek attığımızda beklediğimiz gibi çalıştığını görebiliyoruz.

docker run --rm --name test-without-expose -p 8123:8123 askinozgur/publish-port-without-expose
curl http://localhost:8123
{"Hello":"World"}

Dökumanın söylediği, bizim de test edip gördüğümüz gibi port yönlendirebilmek için EXPOSE kullanmamız şart değil.

Peki EXPOSE bilgilendirme dışında başka hiç bir işe yaramıyor mu? Aslında dockerı çalıştırırken -P parametresini verirsek EXPOSE ile tanımlanmış bütün portları boşta bulunan bir porta yönlendirmiş olacağız.

Aşağıdaki Dockerfile kullanılarak oluşturulmuş imajı çalıştırdığımız bir örneğe bakalım.

FROM python:3.9
WORKDIR /code
COPY ./requirements.txt /code/requirements.txt
RUN pip install --no-cache-dir --upgrade -r /code/requirements.txt
COPY ./app /code/app

EXPOSE 8123

CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--proxy-headers", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8123"]
docker run --rm --name test-with-expose -P askinozgur/publish-port-with-expose
docker ps
CONTAINER ID  IMAGE                 COMMAND         CREATED     STATUS     PORTS                     NAMES
b3be17aef125  askinozgur/publish-port-with-expose  "uvicorn app.main:ap…"  5 seconds ago  Up 5 seconds  0.0.0.0:49157->8123/tcp, :::49157->8123/tcp  test-with-expose

docker ps çıktısınd görüldüğü gibi içerdeki 8123 portu dışarıya 49157 olarak yönlendirildi. Bu port her yeni konteyner oluşturulduğunda değişecektir.

Bu yazıda kullandığım örneklere aşağıdaki github reposundan erişebilirsiniz.

https://github.com/askin/docker-examples


Docker Iptables Kurallarını Sallamıyor

Farketmem nedense biraz zaman aldı, bir docker container’ının portunu publish ettiğimizde arka tarafta bizden habersiz o port erişime açılıyor. UFW, FirewallD ya da doğrudan iptables kullanmanız farketmiyor.

Bazı servislere gelen anlamsız istekleri incelerken farkettim bunu. Çözmem de biraz sancılı oldu, yanlış bir firewall ayarı nedeniyle böyle birşey olduğunu düşündüğüm için çözüm bulmam zorlaştı. Ama sorun docker’ın bir port publish edildiğinde onun için otomatik olarak iptables kuralları eklemesiymiş. Burada ilgili docker dökümanı bulunmakta. Siz de böyle bir durumdaysanız aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.

/etc/docker/daemon.json dosyasına aşağıdaki satırları ekledikten sonra docker daemonu yeniden başlatabilirsiniz.

{
 "iptables" : false
}

Ya da

Docker servisini başlatırken --iptables=false parametresiyle başlatabilirsiniz.

Bu yazıda aynı problemi yaşayan başka birisi var. Eğlenceli bir yazı olmuş ona da bakabilirsiniz. Why Docker and Firewall don’t get along with each other!