UDP Broadcast sunucu - istemci

Sunucu:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

#define MY_PORT 3333

int main(int argc, char *argv[])
{

  int sockfd, new_fd;
  struct sockaddr_in my_addr;  // hedef adres
  struct sockaddr_in their_addr; // baglanti yapan adres

  int sin_size, rt;

  // gelen verinin tutuldugu buffer
  char buf[32];

  // islem yapmak icin gerekli dosya gosterici
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

  sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);

  // adres ile ilgili ayarlar
  my_addr.sin_family   = AF_INET;
  my_addr.sin_port    = htons(MY_PORT); // kullanilacak port
  my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;   // mevcut ip adresi
  memset(&(my_addr.sin_zero), 0, 8); // geri kalani 0la

  // socket ile dosyayi iliskilendir
  bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr));

  while ( 1 ) {
    rt = recvfrom (sockfd, buf, 12, 0, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size);
    if (rt > 0) {
      printf ("recv: %s\n", buf);
    } else if (rt < 0) {
      printf("Baglanti koptu\n");
      break;
    }
  }

  close(sockfd);
  return 0;
}

İstemci:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

#define DEST_IP  "255.255.255.255"
#define DEST_PORT 3333

int main(int argc, char *argv[])
{

  int sockfd, new_fd;
  struct sockaddr_in dest_addr; // hedef adres

  int sin_size, rt;
  sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);

  // islem yapmak icin gerekli dosya gosterici
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

  // adres ile ilgili ayarlar
  dest_addr.sin_family   = AF_INET;
  dest_addr.sin_port    = htons(DEST_PORT);
  dest_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(DEST_IP);
  memset(&(dest_addr.sin_zero), 0, 8); // geri kalani 0 la

  // Broadcast icin gerekli yetkiyi al
  int flag = 1;
  if (setsockopt (sockfd, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &flag, sizeof(flag)) < 0)
    perror("setsockopt");

  // mesaji gonder
  rt = sendto (sockfd, "slm asl plz", 12, 0, (const struct sockaddr *)&dest_addr, sin_size);
  if ( rt < 0 )
    perror("Hata: ");

  // socketi kapat
  close(sockfd);

  return 0;
}

Var olan bir SVN deposunun adresini değiştirme

Herhangi bir nedenle üzerinde çalıştığınız svn deposunun adresi değişirse aşağıdaki komutla gerekli değişikliği yapabilirsiniz.

svn switch --relocate \
  http://svn.example.com/path/to/repository/path/within/repository \
  http://svnnew.example.com/new/repository/path/within/repository

Alın size bir güzel kod:)

Alın size bir güzel kod:) Benim hoşuma gitti eminim sizin hoşunuzada gidecek.

(define (goster str)
 (let loop ((str str))
  (if (equal? str "")
    (begin
     (sleep 0)
     (display ""))
    (begin
     (sleep 1/2)
     (display (string-ref str 0))
     (loop (substring str 1))))))

En basit recursion - özyineleme mantığı

Benin algılamakta en zorluk çektiğim kavramdı. Ancak öğrenince çok çok işe yarıyor.

(define
 (lst-length lst)
 (if (null? lst)
   0
   (+ 1 (lst-length (cdr lst)))))

Kodu tanımlayacak olursak (null? lst) lst değişkeninde tuttuğumuz listenin boş olup olmadığını kontrol ediyor. Boş listenin eleman sayısının 0 olduğunu biliyoruz. Listemiz genelde ilk halinde boş olmayacağı için if condition direk #f verip 2. satıra geçecek. özyinelemenin can damarı aslında burda. Biz 1 eksik elemanlı listenin eleman sayısıyla 1i topluyoruz. Sonra tekrar 1 eksik elemanlı listenin 1 elemanını daha çıkartıp, o listenin eleman sayısıyla topluyoruz. Taki (null? lst) #t olana kadar. Ozamanda zaten fonkiyon 0 verecek ve tüm o 1leri toplayacak. size tavsiyem bu konu hakkında çok düşüünün elinizde olan örnekleri tekrar tekrar uygulayın.